เรื่อง :: ขอแสดงความยินดี ผศ.ณฐพรภัทร อินทรศิริพงษ์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2564

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ อ้วนศรี อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาการเคมี ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ําข้าวฮางงอกจากข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดราชบุรี”


: 05 พ.ค. 2565