เรื่อง :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ อ้วนศรี อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาการเคมี ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ อ้วนศรี อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาการเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ําข้าวฮางงอกจากข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดราชบุรี”


: 11 พ.ค. 2565