เรื่อง :: ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2565

       ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จำนวน 1 ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1-4 ที่เรียนดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำว่า 2.50 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/12DI831v0jCByR2rtiKIOc7DvCs5m3EQF?usp=sharing หรือ Scan QR Code ได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ


: 07 ก.ค. 2565