เรื่อง :: การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 15: "Mixed-Methods as a way to reach 21st Century Goal"

       
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 15: "Mixed-Methods as a way to reach 21st Century Goal"
The 15th UDRU National Graduate Research Conference (15th# UDRU GRC): "Mixed-Methods as a way to reach 21st Century Goal"
บรรยายพิเศษเรื่อง "Mixed-Methods as a way to reach 21st Century Goal" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อ: "Mixed-Methods as a way to reach 21st Century Goal"
วันที่ 29 ตุลาคม 2565
ณ การประชุมออนไลน์

Deadline submission: 10 กันยายน 2565
Website: https://graduate.udru.ac.th/2022/05/ngrc2022/
ส่งบทความและแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/o4dbwyfK32KmBUHw7.
ดาวน์โหลด Template บทความ: https://bit.ly/3PEtPV3

กลุ่มการนำเสนอผลงาน:
1. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. กลุ่มวิชาการศึกษา
3. กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. กลุ่มวิชาพยาบาลและสาธารณสุข
6. กลุ่มวิชาเกษตร

ติดต่อสอบถาม:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หมายเลขโทรศัพท์: 042-211-040 ต่อ 1701
หมายเลขโทรสาร: 042-248-680
E-mail: udru.ngrc@gmail.com


: 22 ส.ค. 2565