เรื่อง :: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร จำนวน 9 หลักสูตร

       

 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร จำนวน 9 หลักสูตร
1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการในยุค 4.0 (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 7-8
2. การคิดอย่างเป็นระบบในยุค 4.0 (ฝึกปฏิบัติ) รุ่นที่ 3-4
3. การทำผลงานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research) (ฝึกปฏิบัติ) รุ่นที่ 16-17
4. เทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 9-10
5. เทคนิคการวิเคราะห์การจัดทำแผนอัตรากำลังคน (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 5-6
6. การจัดทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) ในยุคดิจิทัล (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 19-20
7. การจัดเก็บเอกสาร Smart Office ด้วย QR Code (ฝึกปฏิบัติ) รุ่นที่ 1-2
8. การวางระบบการประเมิน KPI รายบุคบลให้เชื่อมโยงทั้งองค์กร (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 9-10
9. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุค 4.0 (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 9-10
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 24 พ.ค. 2562