เรื่อง :: การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

       The 19th Kasetsart University Kamphaeng Saen National Conference (19th# KU-KPS Conference)
The 19th KU KPS National Conference (19th# KU-KPS Conference)
หัวข้อ: “เกษตรศาสตร์อัจฉริยะ สุขภาวะคนไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ”
วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2565
ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 รวมถึงคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จังหวัดนครปฐม

Deadline submission: 15 ตุลาคม 2565
Website: https://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/index.php

สาขาการประชุมประกอบด้วย 8 สาขา ดังนี้:
1. สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
2. สาขาสัตว์และสัตวแพทย์
3. สาขาวิศวกรรมศาสตร์
4. สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
5. สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอุตสาหกรรมบริการ
6. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
7. สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
8. สาขาส่งเสริมการเกษตร

ติดต่อสอบถาม:
กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
หมายเลขโทรศัพท์: 034-342-545-6 ต่อ 125
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 092-269-3377


: 25 ส.ค. 2565