เรื่อง :: รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)

       

     
 

รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)

 
     
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2558ทางเว็บไซด์ www.sluse.grad.ku.ac.th

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารหมายเลข 5 ฉบับที่ 11 ระหว่างวันที่ 8-14 มีนาคม 2558 ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 
     
     
     

: 14 มี.ค. 2558