เรื่อง :: วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก รับสมัครอาจารย์และเจ้าหน้าที่

       

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
รับสมัครอาจารย์และเจ้าหน้าที่
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 4 ตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มนุษย์ศาสตร์มหาบัณฑิต
หรือวิทศาสตร์มหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า (ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ยและยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ด้านการสอน) หรือ
หลักสูตรศึกษาศาตร์บัณฑิต วิทยาศาตร์บัณฑิต หรือวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกรดเฉลียสูงกว่า 2.75 หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี)
1.1 วิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
1.2 วิชาเอกสังคมศึกษา อาเซียนศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
1.3 วิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
1.4 วิชาเอกกายวิภาคศาสตร์ สรีวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาศาสตร์บัณฑิตหรือวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีทางการศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-150-1203 - 8 ต่อ 2102 หรือ
งานบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 56 หมู่ 1 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 ในวันและเวลาราชการ

 
 
   
   
 


: 10 ส.ค. 2559