เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 1”

       

         ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 1” “The 1st Naresuan Conference on Natural Resources, Geoinformation and Environment” วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร พบกับกิจกรรม - การบรรยายพิเศษในห้วข้อ “สภาวะภัยแล้ง/อุทกภัย และการจัดการน้ำในประเทศไทย” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ศรีอริยวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรม-แหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - การประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์ - การจัดนิทรรศการทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
http://www.agi.nu.ac.th/nred/NUNatGEN2016/


: 01 ก.ย. 2559