เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ISMTEC2016

       
         นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า FREE onference!!! กลับมาอีกครั้งกับการประชุมวิชาการนานาชาติ ISMTEC2016 (The International Science, Mathematics and Technology Education Conference) ในหัวข้อ “STEM Education : Preparing a Workforce for the Future” ระหว่างวันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์สุขุมวิท โดยจะได้พบกับการบรรยายพิเศษจากนักการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ เยอรมัน ญี่ปุ่น ที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสะเต็มศึกษากัน (มีค่าใช้จ่ายเฉพาะการเข้าร่วม workshop เท่านั้น) ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่เว็บไซต์ http://ismtec2016.ipst.ac.th/


: 27 ก.ย. 2559