เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

                การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8
“การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสู่โลกาภิวัตน์”
Dynamic Research for Sustainable Community Developmant
15 - 15 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
-เปิดรับบทความวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 ตุลาคม 2559 -
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://seminarresearch.pkru.ac.th


: 27 ก.ย. 2559