เรื่อง :: ขอเชิญนำเสนอผลงานกิจกรรมในโครงการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการเรียนการสอน

       

ขอเชิญนำเสนอผลงานกิจกรรมในโครงการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการเรียนการสอน
-----------------------
          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะดำเนินการจัดโครงการการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการเรียนการสอนภายใต้โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 (RUNIRAC IV) และงานราชภัฏบุรีรัมย์ มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 (BRICC FestiVal II) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ หาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


: 21 ต.ค. 2559