เรื่อง :: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Data Analy with Pentaho BI,Weka,R,and Hadoop: From Business Intelligence to Data Science

       

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Data Analy with Pentaho BI,Weka,R,and Hadoop:
From Business Intelligence to Data Science
-----------------------


: 04 พ.ย. 2559