เรื่อง :: ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5

       

         ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ ๕ “สร้างองค์ความรู้ สู่ท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ในวันพุธที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม และเป็นเวทีสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานำเสนอผลงานวิจัย  ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนดพร้อมใบตอบรับ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ และรูปแบบ (template) ในการพิมพ์บทความวิจัย ได้ที่
http: //irdmcru.mcru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวสุมาลี ระหว่างบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๒๖๑๗๙๐ ต่อ ๑๒๐๐ ๑๒๐๑ ๑๒๐๒ หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๖๑-๖๗๑๓๗๒๙ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
 


: 09 ธ.ค. 2559