เรื่อง :: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

       

         วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 หรือวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับการรับรองให้เป็นวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งยังเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับให้เป็นวารสารสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของผู้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ในหลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายหรือ : http://science.buu.ac.th/part/buuscij/
 


: 20 ธ.ค. 2559