เรื่อง :: การประชุมวิชาการ "เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2017"

       

          ด้วยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สทอภ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดประชุมวิชาการ "เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2017" ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรม เซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักเรียน นิสิตนักศักษาจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน การแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนารวมทั้งสะสมประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ดังร่างกำหนดการประชุมวิชาการ ตามเอกสารที่แนบ
http://geoinfotech.gistda.or.th/
 


: 22 ธ.ค. 2559