เรื่อง :: สำนักส่งเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2560

       

 
          สำนักส่งเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2560 ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2560 ทั้งกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค โดยในกรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้น 72 หลักสูตร (หลักสูตรใหม่ 11 หลักสูตร) ในส่วนภูมิภาครวม 5 จังหวัด จังหวัดละ 5 – 6 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรต่าง ๆ ที่กำหนดจัดขึ้นนั้น จะครอบคลุมหลายสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรมากที่สุดในปัจจุบัน ทั้งภารัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน การบริหาร การตัดสินใจ การทำงาน และการเพิ่มคุณภาพชีวิตได้อย่างแท้จริง โดยมีคณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับมืออาชีพ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นผู้ถ่ายทอด ความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ดังมีปฏิทินการจัดโครงการฝึกอบรม ทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ที่ส่งมาพร้อมนี้ ส่วนรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรและวิธีการสมัครเข้ารับการอบรมนั้น

ผู้สนใจสามารถ download ได้จาก www.icess.tu.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทรศัพท์หมายเลข 0–2613–382–5 , 0–2623–5072
 


: 31 ม.ค. 2560