เรื่อง :: ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความคิดเดินทางกับวัฒนธรรมศึกษายุค 4.0

       คณะมนุษยศาสตร์และประประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะจัดการชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความคิดเดินทางกับวัฒนธรรมศึกษายุค 4.0 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 / ห้อง 10301, 10302, 10303 อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


: 03 ก.ค. 2560