เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใช้สังคม

       

         สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม โดยบทความตีพิมพ์จะต้องอยู่ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับชุมชน สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://research.dru.ac.th/e-journal/index.php

 
 


: 08 ก.ย. 2560