เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

       

         ด้วย มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีโครงการจัดทำวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทย ภายใต้ชื่อวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่รวบรวมบทความวิจัย และบทความวิชาการ โดยมีขอบข่ายครอบคลุมวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของนักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ http://e-journal.rpu.ac.th

 
 


: 08 ก.ย. 2560