เรื่อง :: รวมข่าวกองทุนกู้ยืม(เก่า)

       

        กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) ภาคเรียนที่ 2 / 2559
กำหนดส่งแบบขอกู้ยืมเงินและหลักฐานที่ใช้ในการขอกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษานหัส 55 - 58
หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2558
สรุปขั้นตอนการกู้ต่อเนื่องของผู้กู้รายเก่าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(ดำเนินการทุกภาคเรียน)
เอกสารประกอบการยื่นแบบคาขอกู้ ปีการศึกษา 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รายชื่อได้รับการอนุมัติ-กยศ.-รายเก่าย้ายสถานศึกษาปี-2558
บันทึกกรอบผู้กู้-กรอ-58
 


: 22 ก.ย. 2560