ข่าวประชุม สัมมนา วิชาการ


หัวเรื่อง เวลาที่ลงข่าว อ่าน
NECTEC ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “เนคเทค 3 ทศวรรษ พัฒนาไทย งานวิจัยใช้ได้จริง” 26 ส.ค. 2559 220
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “เทคโนโลยีการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 25 ส.ค. 2559 242
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเปิดโลกสารสนเทศ 25 ส.ค. 2559 262
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้ปลอดโรคไวรัส" 25 ส.ค. 2559 240
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เชิญผู้สนใจเข้าฟังการนำเสนอผลงานกรณีศึกษา "NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration 2016" 25 ส.ค. 2559 241
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 22 ส.ค. 2559 291
งานประชุมวิชาการ The 6th International Graduate Research Conference 2017 15 ส.ค. 2559 268
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Rangsit Journal of Arts and Sciences (RJAS) 15 ส.ค. 2559 272
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “กลยุทธ์การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" 10 ส.ค. 2559 262
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมไทยศึกษานานาชาติครั้งที่ 131 10 ส.ค. 2559 2313
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14 10 ส.ค. 2559 270
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือประจำปี 2559 (หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 30 กันยายน 2559) 05 ส.ค. 2559 269
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าเยี่ยมงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560" 05 ส.ค. 2559 252
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอเชิญร่วมการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 02 ส.ค. 2559 266
มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 1” 02 ส.ค. 2559 292
วิทยาลัยนาโนฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม "การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 7" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 02 ส.ค. 2559 266
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 02 ส.ค. 2559 297
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา คณาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ สาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ 02 ส.ค. 2559 321
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ 20th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) 2016 27 ก.ค. 2559 314
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร TUSAT 27 ก.ค. 2559 271


พบข้อมูลจำนวน 440 รายการ : 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ] Next>>