ข่าวประชุม สัมมนา วิชาการ


หัวเรื่อง เวลาที่ลงข่าว อ่าน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเปิดโลกสารสนเทศ 25 ส.ค. 2559 173
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้ปลอดโรคไวรัส" 25 ส.ค. 2559 158
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เชิญผู้สนใจเข้าฟังการนำเสนอผลงานกรณีศึกษา "NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration 2016" 25 ส.ค. 2559 152
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 22 ส.ค. 2559 205
งานประชุมวิชาการ The 6th International Graduate Research Conference 2017 15 ส.ค. 2559 182
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Rangsit Journal of Arts and Sciences (RJAS) 15 ส.ค. 2559 176
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “กลยุทธ์การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" 10 ส.ค. 2559 173
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมไทยศึกษานานาชาติครั้งที่ 131 10 ส.ค. 2559 2225
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14 10 ส.ค. 2559 181
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือประจำปี 2559 (หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 30 กันยายน 2559) 05 ส.ค. 2559 179
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าเยี่ยมงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560" 05 ส.ค. 2559 171
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอเชิญร่วมการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 02 ส.ค. 2559 178
มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 1” 02 ส.ค. 2559 201
วิทยาลัยนาโนฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม "การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 7" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 02 ส.ค. 2559 184
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 02 ส.ค. 2559 199
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา คณาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ สาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ 02 ส.ค. 2559 224
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ 20th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) 2016 27 ก.ค. 2559 223
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร TUSAT 27 ก.ค. 2559 176
ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ใน “วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2” 27 ก.ค. 2559 168
ซินเนอร์จี้ซอฟต์ ร่วมกับ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดอบรม Autodesk Revit Structure 2016 ฟรี 26 ก.พ. 2559 215


พบข้อมูลจำนวน 418 รายการ : 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ] Next>>