ดาวน์โหลดเอกสารรวมทุกหมวด


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ 16 ก.พ. 2560 116
แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง 16 ก.พ. 2560 125
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ 16 ก.พ. 2560 123
แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตซื้อจ้าง 16 ก.พ. 2560 126
แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตเบิกจ่ายเงินกองทุน(เดินทางไปราชการ) 16 ก.พ. 2560 147
แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ(กรณีไม่ต้องขออนุญาต) 16 ก.พ. 2560 128
แบบฟอร์มหนังสือเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ 16 ก.พ. 2560 119
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 16 ก.พ. 2560 127
ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน 16 ก.พ. 2560 128
ฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ใบขวาง) 16 ก.พ. 2560 115
สัญญาการยืมเงิน 16 ก.พ. 2560 108
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่4 พ.ศ.2559 16 ก.พ. 2560 194
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่3 พ.ศ.2556 16 ก.พ. 2560 229
ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 16 ก.พ. 2560 194
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารกิจกรรมนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 16 ก.พ. 2560 306
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 09 ธ.ค. 2559 442
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 09 ธ.ค. 2559 239
แผนกลยุทธ์ทางการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 09 ธ.ค. 2559 181
ตัวอย่างการทำเอกสารประกอบการสอน 09 ธ.ค. 2559 822
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกีฬาและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พ.ศ.2558 02 พ.ย. 2559 167


พบข้อมูลจำนวน 444 รายการ : 23 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] Next>>