ดาวน์โหลดเอกสารรวมทุกหมวด


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 14 ส.ค. 2558 244
แผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา 2557 14 ส.ค. 2558 284
แผนการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2557 14 ส.ค. 2558 278
การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 2556 07 ส.ค. 2558 274
แบบฟอร์มระเบียนนักศึกษาใหม่ประจำปี 2558 03 ส.ค. 2558 383
แบบแสดงข้อมูลภาระงานสอนประกอบการเบิกค่าสอนเกินภาระงาน (คสก.1 และ คสก.2) 10 เม.ย. 2558 280
แบบรายงานผลการพัฒนาตนเอง 10 เม.ย. 2558 274
แบบใบลาอุปสมบท 10 เม.ย. 2558 292
แบบใบลาพักผ่อน 10 เม.ย. 2558 255
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 10 เม.ย. 2558 227
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 10 เม.ย. 2558 259
แบบฟอร์มตัวชี้วัด (KPIs) 10 เม.ย. 2558 234
แบบฟอร์ม Job description 10 เม.ย. 2558 236
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการประเมิณผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2558 09 เม.ย. 2558 384
เงื่อนไขและอัตราค่าบริการในการใช้บริการสถานที่ประชุม อบรม สัมมนา 09 เม.ย. 2558 209
หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือยในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉ.2) 09 เม.ย. 2558 202
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉ.3) 09 เม.ย. 2558 214
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาภาคปรกติ ปีการศึกษา 2556 09 เม.ย. 2558 326
การจัดทำ มคอ.3 – มคอ.7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 09 เม.ย. 2558 211
การจัดเงินทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2556 (ภาคเรียนที่ 1 /2556) 09 เม.ย. 2558 209


พบข้อมูลจำนวน 444 รายการ : 23 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] Next>>