ดาวน์โหลดเอกสารรวมทุกหมวด


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
รายชื่อผู้ตรวจขึ้นทะเบียน สกอ. ระดับหลักสูตร อัพเดท 16/5/2016 14 มิ.ย. 2559 626
เอกสารนโยบาย มาตรการ เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการ GREEN OFFICE 07 มิ.ย. 2559 419
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 01 มิ.ย. 2559 366
เฉลยแบบทดสอบภาษาอังกฤษโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษและการสื่อสารให้แก่นักศึกษา 28 เม.ย. 2559 917
แบบฟอร์มรายงายผลการดำเนินงานการประเมินตัวเอง และแบบติดตามงานประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร 12 เม.ย. 2559 445
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 28 ธ.ค. 2558 426
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 28 ธ.ค. 2558 347
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 28 ธ.ค. 2558 325
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 28 ก.ย. 2558 405
ประกาศ ก.บ.ม.เรื่องโครงร่างการเขียนผลงานและแบบประเมิณผลงานการขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเททวิชาชีพเฉพาะ... 29 ก.ย. 2558 320
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแนวปฏิบัติด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 22 ก.ย. 2558 270
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการอุทธรณ์ การ้องทุกข์ และการแก้ไขคำสั่งลงโทษ 16 ก.ย. 2558 287
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการค่าบำรุงรักษายานพาหนะ 16 ก.ย. 2558 301
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดชื่อย่อหน่วยงาน 16 ก.ย. 2558 428
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การกำหนดภาระงานอื่นและค่าภาระงานของงานในลักษณะต่าง ๆ ของมหวิทยาลัย 16 ก.ย. 2558 666
การบริหารโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556 ฉบับปรับปรุง 16 ก.ย. 2558 401
แนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้ของสาขาวิชา การสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ และการสอบทักษะคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญาตรี พศ.2556 16 ก.ย. 2558 1431
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 16 ก.ย. 2558 349
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 16 ก.ย. 2558 297
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 16 ก.ย. 2558 294


พบข้อมูลจำนวน 466 รายการ : 24 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] Next>>