ดาวน์โหลดเอกสารรวมทุกหมวด


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 07 เม.ย. 2558 438
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 07 เม.ย. 2558 569
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี 07 เม.ย. 2558 442
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 07 เม.ย. 2558 346
แผนบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2558 07 เม.ย. 2558 342
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 07 เม.ย. 2558 354
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) 07 เม.ย. 2558 323
แผนยุทธศาสตร์ปีระยะ5ปี 2554-2558 07 เม.ย. 2558 279
แผนพัฒนาคณะ 5 ปี‏ (2554-2558) 07 เม.ย. 2558 310
โครงสร้างระบบการระบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 07 เม.ย. 2558 401
ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07 เม.ย. 2558 421
ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07 เม.ย. 2558 581
แบบตรวจติดตามเอกสาร (6 องค์ประกอบ) 07 เม.ย. 2558 442
ระบบ 14 ระบบ (ที่จัดทำขึ้นในห้องประชุม) 07 เม.ย. 2558 447
ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ (KM) 07 เม.ย. 2558 551
แบบสร้าง มคอ. 3-5 07 เม.ย. 2558 527
แบบรายงานหลักสูตร TQ 12 ข้อ 07 เม.ย. 2558 451
แบบประเมินและติดตาม ระดับหลักสูตร 07 เม.ย. 2558 475
สาระสำคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 07 เม.ย. 2558 501
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 จาก สกอ. 07 เม.ย. 2558 367


พบข้อมูลจำนวน 466 รายการ : 24 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] Next>>