ดาวน์โหลดเอกสารรวมทุกหมวด


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 07 เม.ย. 2558 388
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 07 เม.ย. 2558 514
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี 07 เม.ย. 2558 403
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 07 เม.ย. 2558 311
แผนบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2558 07 เม.ย. 2558 307
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 07 เม.ย. 2558 319
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) 07 เม.ย. 2558 283
แผนยุทธศาสตร์ปีระยะ5ปี 2554-2558 07 เม.ย. 2558 247
แผนพัฒนาคณะ 5 ปี‏ (2554-2558) 07 เม.ย. 2558 276
โครงสร้างระบบการระบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 07 เม.ย. 2558 343
ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07 เม.ย. 2558 362
ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07 เม.ย. 2558 528
แบบตรวจติดตามเอกสาร (6 องค์ประกอบ) 07 เม.ย. 2558 395
ระบบ 14 ระบบ (ที่จัดทำขึ้นในห้องประชุม) 07 เม.ย. 2558 396
ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ (KM) 07 เม.ย. 2558 493
แบบสร้าง มคอ. 3-5 07 เม.ย. 2558 452
แบบรายงานหลักสูตร TQ 12 ข้อ 07 เม.ย. 2558 395
แบบประเมินและติดตาม ระดับหลักสูตร 07 เม.ย. 2558 419
สาระสำคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 07 เม.ย. 2558 421
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 จาก สกอ. 07 เม.ย. 2558 323


พบข้อมูลจำนวน 466 รายการ : 24 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] Next>>