ดาวน์โหลดเอกสารรวมทุกหมวด


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 07 เม.ย. 2558 469
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 07 เม.ย. 2558 596
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี 07 เม.ย. 2558 456
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 07 เม.ย. 2558 360
แผนบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2558 07 เม.ย. 2558 358
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 07 เม.ย. 2558 373
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) 07 เม.ย. 2558 340
แผนยุทธศาสตร์ปีระยะ5ปี 2554-2558 07 เม.ย. 2558 296
แผนพัฒนาคณะ 5 ปี‏ (2554-2558) 07 เม.ย. 2558 327
โครงสร้างระบบการระบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 07 เม.ย. 2558 424
ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07 เม.ย. 2558 447
ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07 เม.ย. 2558 610
แบบตรวจติดตามเอกสาร (6 องค์ประกอบ) 07 เม.ย. 2558 476
ระบบ 14 ระบบ (ที่จัดทำขึ้นในห้องประชุม) 07 เม.ย. 2558 474
ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ (KM) 07 เม.ย. 2558 574
แบบสร้าง มคอ. 3-5 07 เม.ย. 2558 557
แบบรายงานหลักสูตร TQ 12 ข้อ 07 เม.ย. 2558 481
แบบประเมินและติดตาม ระดับหลักสูตร 07 เม.ย. 2558 506
สาระสำคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 07 เม.ย. 2558 538
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 จาก สกอ. 07 เม.ย. 2558 392


พบข้อมูลจำนวน 466 รายการ : 24 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] Next>>