ดาวน์โหลดเอกสารรวมทุกหมวด


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 07 เม.ย. 2558 418
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 07 เม.ย. 2558 546
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี 07 เม.ย. 2558 425
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 07 เม.ย. 2558 330
แผนบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2558 07 เม.ย. 2558 327
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 07 เม.ย. 2558 340
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) 07 เม.ย. 2558 308
แผนยุทธศาสตร์ปีระยะ5ปี 2554-2558 07 เม.ย. 2558 264
แผนพัฒนาคณะ 5 ปี‏ (2554-2558) 07 เม.ย. 2558 298
โครงสร้างระบบการระบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 07 เม.ย. 2558 373
ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07 เม.ย. 2558 398
ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07 เม.ย. 2558 560
แบบตรวจติดตามเอกสาร (6 องค์ประกอบ) 07 เม.ย. 2558 426
ระบบ 14 ระบบ (ที่จัดทำขึ้นในห้องประชุม) 07 เม.ย. 2558 427
ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ (KM) 07 เม.ย. 2558 529
แบบสร้าง มคอ. 3-5 07 เม.ย. 2558 503
แบบรายงานหลักสูตร TQ 12 ข้อ 07 เม.ย. 2558 430
แบบประเมินและติดตาม ระดับหลักสูตร 07 เม.ย. 2558 451
สาระสำคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 07 เม.ย. 2558 470
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 จาก สกอ. 07 เม.ย. 2558 348


พบข้อมูลจำนวน 466 รายการ : 24 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] Next>>