ดาวน์โหลดเอกสารรวมทุกหมวด


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
ความรู้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 02 เม.ย. 2558 320
แบบฟอร์มขอสอบนอกตาราง 02 เม.ย. 2558 1564
แนวทางการเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2557 01 เม.ย. 2558 215
แบบฟอร์มเสนอโครงการบริการวิชาการและตัวอย่างการเขียนรายงานสรุปผลโครงการบริการ 01 เม.ย. 2558 275
ระบบและกลไกสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 01 เม.ย. 2558 245
ตัวอย่าง การเขียนรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ 01 เม.ย. 2558 258
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการอบรมการใช้ห้องสมุดผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 01 เม.ย. 2558 230
แผนการจัดโครงการบริการวิชาการ ปีงปม. 2554 (คณะวิทย์ฯ) 01 เม.ย. 2558 217
ค่า FTES54(เครื่องคอมฯในการเรียนการสอนระดับมหาลัย) 01 เม.ย. 2558 224
แบบฟอร์มประวัติส่วนตัวและผลงาน อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 เม.ย. 2558 257
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 01 เม.ย. 2558 250
คำอธิบายรายวิชา GE‏ 54 01 เม.ย. 2558 209
เกณฑ์การจัดจ้างอาจารย์ ปีการศึกษา 2555 01 เม.ย. 2558 215
ระบบและกลไกสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 01 เม.ย. 2558 221
แบบประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 01 เม.ย. 2558 252
แบบประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)‏ 01 เม.ย. 2558 244
แบบเสนอของบประมาณบริการวิชาการปี 2556 01 เม.ย. 2558 232
แบบฟอร์มรายงานการพัฒนาตนเอง 01 เม.ย. 2558 640
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(ก.พ.อ.03) 01 เม.ย. 2558 244
แนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 01 เม.ย. 2558 230


พบข้อมูลจำนวน 465 รายการ : 24 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ] Next>>