ดาวน์โหลดเอกสารรวมทุกหมวด


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STEM Education 22 ส.ค. 2559 239
Active Learning Methods in Chemistry 22 ส.ค. 2559 301
Active Learning Methods 22 ส.ค. 2559 269
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 19 ส.ค. 2559 435
หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 02 ส.ค. 2559 275
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) 28 ก.ค. 2559 296
แผนการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 28 ก.ค. 2559 213
ข้อบังคับว่าด้วยภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. 26 ก.ค. 2559 166
หลักเกณฑ์และอัตราค่าสอนเดินภาระงานสอน พ.ศ.2559 26 ก.ค. 2559 210
แบบฟอร์มบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 25 ก.ค. 2559 323
แบบฟอร์มบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 25 ก.ค. 2559 277
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (พนักงานราชการ) 08 ก.ค. 2559 227
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (สายสนับสนุน) 08 ก.ค. 2559 172
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (ผู้บริหาร) 08 ก.ค. 2559 187
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (สายวิชาการ) 08 ก.ค. 2559 245
ใบสมัครอบรมการทำใบขับขี่และต่อใบขับขี่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 21 มิ.ย. 2559 229
ประกาศ สกอ. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา 14 มิ.ย. 2559 217
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 14 มิ.ย. 2559 274
รายชื่อผู้ตรวจขึ้นทะเบียน สกอ. ระดับหลักสูตร อัพเดท 16/5/2016 14 มิ.ย. 2559 436
เอกสารนโยบาย มาตรการ เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการ GREEN OFFICE 07 มิ.ย. 2559 328


พบข้อมูลจำนวน 444 รายการ : 23 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] Next>>