ดาวน์โหลดเอกสารรวมทุกหมวด


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเรื่องแนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาดเงินงบประมาณแผ่นดิน(แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 26 ส.ค. 2559 277
แผนการจัดการความรู้ปี 2558 22 ส.ค. 2559 464
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STEM Education 22 ส.ค. 2559 425
Active Learning Methods in Chemistry 22 ส.ค. 2559 514
Active Learning Methods 22 ส.ค. 2559 482
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 19 ส.ค. 2559 756
หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 02 ส.ค. 2559 489
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) 28 ก.ค. 2559 490
แผนการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 28 ก.ค. 2559 335
ข้อบังคับว่าด้วยภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. 26 ก.ค. 2559 319
หลักเกณฑ์และอัตราค่าสอนเดินภาระงานสอน พ.ศ.2559 26 ก.ค. 2559 360
แบบฟอร์มบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 25 ก.ค. 2559 508
แบบฟอร์มบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 25 ก.ค. 2559 414
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (พนักงานราชการ) 08 ก.ค. 2559 323
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (สายสนับสนุน) 08 ก.ค. 2559 287
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (ผู้บริหาร) 08 ก.ค. 2559 294
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (สายวิชาการ) 08 ก.ค. 2559 344
ใบสมัครอบรมการทำใบขับขี่และต่อใบขับขี่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 21 มิ.ย. 2559 362
ประกาศ สกอ. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา 14 มิ.ย. 2559 370
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 14 มิ.ย. 2559 544


พบข้อมูลจำนวน 466 รายการ : 24 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] Next>>