ดาวน์โหลดเอกสารรวมทุกหมวด


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเรื่องแนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาดเงินงบประมาณแผ่นดิน(แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 26 ส.ค. 2559 201
แผนการจัดการความรู้ปี 2558 22 ส.ค. 2559 365
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STEM Education 22 ส.ค. 2559 315
Active Learning Methods in Chemistry 22 ส.ค. 2559 395
Active Learning Methods 22 ส.ค. 2559 350
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 19 ส.ค. 2559 580
หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 02 ส.ค. 2559 377
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) 28 ก.ค. 2559 385
แผนการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 28 ก.ค. 2559 270
ข้อบังคับว่าด้วยภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. 26 ก.ค. 2559 228
หลักเกณฑ์และอัตราค่าสอนเดินภาระงานสอน พ.ศ.2559 26 ก.ค. 2559 281
แบบฟอร์มบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 25 ก.ค. 2559 401
แบบฟอร์มบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 25 ก.ค. 2559 338
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (พนักงานราชการ) 08 ก.ค. 2559 252
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (สายสนับสนุน) 08 ก.ค. 2559 203
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (ผู้บริหาร) 08 ก.ค. 2559 210
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (สายวิชาการ) 08 ก.ค. 2559 272
ใบสมัครอบรมการทำใบขับขี่และต่อใบขับขี่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 21 มิ.ย. 2559 289
ประกาศ สกอ. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา 14 มิ.ย. 2559 280
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 14 มิ.ย. 2559 394


พบข้อมูลจำนวน 466 รายการ : 24 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] Next>>