ดาวน์โหลดเอกสารรวมทุกหมวด


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเรื่องแนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาดเงินงบประมาณแผ่นดิน(แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 26 ส.ค. 2559 233
แผนการจัดการความรู้ปี 2558 22 ส.ค. 2559 414
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STEM Education 22 ส.ค. 2559 367
Active Learning Methods in Chemistry 22 ส.ค. 2559 453
Active Learning Methods 22 ส.ค. 2559 408
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 19 ส.ค. 2559 679
หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 02 ส.ค. 2559 430
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) 28 ก.ค. 2559 438
แผนการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 28 ก.ค. 2559 298
ข้อบังคับว่าด้วยภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. 26 ก.ค. 2559 278
หลักเกณฑ์และอัตราค่าสอนเดินภาระงานสอน พ.ศ.2559 26 ก.ค. 2559 317
แบบฟอร์มบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 25 ก.ค. 2559 445
แบบฟอร์มบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 25 ก.ค. 2559 372
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (พนักงานราชการ) 08 ก.ค. 2559 275
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (สายสนับสนุน) 08 ก.ค. 2559 228
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (ผู้บริหาร) 08 ก.ค. 2559 237
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (สายวิชาการ) 08 ก.ค. 2559 297
ใบสมัครอบรมการทำใบขับขี่และต่อใบขับขี่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 21 มิ.ย. 2559 328
ประกาศ สกอ. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา 14 มิ.ย. 2559 316
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 14 มิ.ย. 2559 471


พบข้อมูลจำนวน 466 รายการ : 24 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] Next>>