ดาวน์โหลดเอกสารรวมทุกหมวด


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเรื่องแนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาดเงินงบประมาณแผ่นดิน(แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 26 ส.ค. 2559 222
แผนการจัดการความรู้ปี 2558 22 ส.ค. 2559 393
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STEM Education 22 ส.ค. 2559 342
Active Learning Methods in Chemistry 22 ส.ค. 2559 433
Active Learning Methods 22 ส.ค. 2559 378
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 19 ส.ค. 2559 659
หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 02 ส.ค. 2559 411
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) 28 ก.ค. 2559 412
แผนการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 28 ก.ค. 2559 286
ข้อบังคับว่าด้วยภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. 26 ก.ค. 2559 261
หลักเกณฑ์และอัตราค่าสอนเดินภาระงานสอน พ.ศ.2559 26 ก.ค. 2559 300
แบบฟอร์มบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 25 ก.ค. 2559 424
แบบฟอร์มบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 25 ก.ค. 2559 358
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (พนักงานราชการ) 08 ก.ค. 2559 259
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (สายสนับสนุน) 08 ก.ค. 2559 210
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (ผู้บริหาร) 08 ก.ค. 2559 217
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (สายวิชาการ) 08 ก.ค. 2559 279
ใบสมัครอบรมการทำใบขับขี่และต่อใบขับขี่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 21 มิ.ย. 2559 314
ประกาศ สกอ. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา 14 มิ.ย. 2559 303
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 14 มิ.ย. 2559 439


พบข้อมูลจำนวน 466 รายการ : 24 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] Next>>